TOHUMCULUĞUN BÖLGESEL GÜCÜ: ECOSA

‘’Tarihi ve sosyo-kültürel ilişkiler, 8 milyon kilometrekarelik coğrafya, 500 milyonu aşan nüfus, tohumculukta entegrasyon için en önemli dayanağımızdır.’’

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, aynı zamanda Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yeni sayımızda ECOSA’yı biraz daha yakından tanıyalım istedik.

****

-Sayın Akcan, ECOSA’yı kısaca tanıyabilir miyiz?

Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA); üyeleri olan ülkeler (Türkiye, Pakistan, İran, Azerbaycan,Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan) arasında tohum ticaretinin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Uluslararası Nitelikteki

Teşekküllerin Kurulması hakkındaki 3335 sayılı Kanun’a göre kurulmuştur.

Ekonomik İş Birliği Ülkeleri Tohumcular Birliği, bölgesel tohum stratejisini, yasal çerçeveler, kurumsal düzenlemeler ve teknik prosedürler bakımından benzeri hatlar boyunca kendi tohum endüstrilerini organize ederek ECO üyesi ülkelere uyumlaştırma yolunda çalışmalar yapılmasını esas almaktadır.

ECOSA, politik olmayan ve kâr amacı gütmeyen sivil bir yapılanma olup misyonu;

üye ülkelerde tohumculuk endüstrisini güçlendirmek ve geliştirmektir.

  • Bu misyon doğrultusunda ana hedeflerinizi biraz açmanızı istesek…

Tabi ki;

-Tohumculuk faaliyetlerini kolaylaştırmak,

– Tohumculuk endüstrisini, ülkesel, bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete

geçirmek ve temsil etmek,

– Üyelerini bilgilendirmek,

– Üyeleri adına, tohumculuk endüstrisinin menfaatlerini geliştirmek ve imajını

güçlendirmek,

– Ülkesel tohumculuk birliklerinin /derneklerinin ve tohumculuk şirketlerinin

aralarındaki iş birliğinin pekişmesini sağlamak ve bilgi değişimi için ortam oluşturmak şeklinde özetleyebiliriz.

  • Her kurumun ulaşmak istediği amaçlar vardır. Yine kısaca ECOSA’nın amaçlarında söz edebilir misiniz?

En başta üyelerimizin menfaatlerini bölgesel ve ülkesel seviyede temsil etmek geliyor. Daha önce ifade etmeye çalıştığımız gibi üyelerimiz arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve karşılaşabilecekleri problemlerin çözümüne yardımcı olmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız; bir yandan çiftçi, üretici, yetiştirici, sanayi ve tüketicilere hizmet verirken,

diğer yandan adil ve uygun düzenlemelerle tohumun serbest dolaşımını geliştirmek ve hızlandırmak adına yapılıyor.

Üyelerimizin modern teknolojinin kullanımı dahil, özellikle yüksek kaliteli tohumluğun geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı yoluyla dünya gıda güvenliğinin teminine, genetik

çeşitliliğe ve sürdürülebilir tarıma olan katkılarının değerinin ve öneminin fark edilirliğini artırmak çabasıyla hareket ediyoruz.

Bildiğiniz gibi tohumculuk sektöründe çok önemli olan bitki ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohum teknolojisi ve ilgili alanlardan ortaya çıkan tohum, bitki çeşitleri ve ilgili teknolojiler

için fikri/sınai mülkiyet haklarının oluşturulmasını ve korunmasını iyileştirmek için faaliyetlerimiz var.

Üyelerimizin bilgilendirilmesi için bölgesel pazarlardaki ticari kuralları duyurarak tohum ve bitki çoğaltım materyallerinin pazarlanmasını hızlandırmak, yeni teknolojilere ilişkin bilgi ve

kaynaklara erişimi hızlandırmak, arabuluculuk, uzlaştırma ve hakem kararı / tahkim gibi yollarla uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak önemli fonksiyonlarımız arasında yer alıyor. 

Tabi ki; ECOSA üyesi ülkelerin Tohumcu Birliklerinin oluşturulmasını ve  ECO ülkelerinde tohumcuların eğitim ve öğrenimini teşvik etmek ve desteklemek, bölgesel ve uluslararası teşekküller ile temaslar sağlamak, üyelerimizin finansal kaynaklara erişimini ve düzenleyici işlemlerin uluslararası standartlara uyumunu hızlandırmak için çalışıyoruz.

Yıllık kongreler düzenleyerek, üye ülke ve firmalarımızın iletişimlerini geliştiriyor, ticaret köprüleri kuruyoruz. 

Leave a reply