Ecosa İletişim Bilgieri: (0 312) 472 81 72 e-mail adresi: info@ecosaseed.org

ECOSA Statüsü

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİ TOHUMCULAR BİRLİĞİ (ECOSA) STATÜSÜ

BÖLÜM 1.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1. İsim ve Tescil

Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği, bundan sonra bu Statüde kısaca ECOSA olarak anılacaktır.

ECOSA Politik olmayan ve kâr amacı gütmeyen sivil bir yapılanma olup Türkiye Cumhuriyeti’nin Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki 3335 sayılı Kanun’a göre kurulmuştur.

Madde 2. Merkezin Yeri

ECOSA’nın merkezi Ankara, Türkiye’dir.

ECOSA’nın şubesi yoktur.

Madde 3. Resmî dil

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî kurumları ile yazışmalarında ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 31. Maddesindeki hukukî işlemlerde ECOSA’nın kullanacağı resmî dili Türkçedir.

ECOSA’nın uluslararası toplantıları ve yazışmalarında kullanacağı diller Türkçe ve İngilizcedir.

Madde 4. Süre

ECOSA’nın süresi sınırsızdır

BÖLÜM 2.

MİSYON VE AMAÇLAR

Madde 5.        Misyon ve Kapsam

ECOSA üyelerinin ülkelerinde tohumculuğu güçlendirme ve geliştirme misyonuna sahiptir.

ECOSA’nın hedefleri şunlardır:

 • ECO ülkelerini serbest tohum ticareti için teşvik etmek,
 • Tohumculuk faaliyetlerini hızlandırmak,
 • Tohumculuk endüstrisini, ülkesel, bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete geçirmek ve temsil etmek,
 • Üyelerini bilgilendirmek,
 • Üyeleri adına, tohumculuk endüstrisinin menfaatlerini geliştirmek ve imajını güçlendirmek,
 • Ülkesel tohumculuk birliklerinin/derneklerinin ve tohumculuk şirketlerinin aralarında işbirliği ve bilgi değişimi için ortam oluşturmak.

Tohumculuk sektörü içerisindeki bitki ıslahçıları, tohum üreticileri, tohum dağıtıcıları, tohum yetiştiricileri, fidan üreticileri, fide üreticileri ve süs bitkileri üreticilerini kapsar.

Madde 6.        Amaçlar

ECOSA, politik olmayan ve kar amacı gütmeyen ve amaçları aşağıda belirtilen sivil bir teşekküldür.

 • Üyelerinin menfaatlerini bölgesel ve ülkesel seviyede temsil etmek,
 • Üyeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmek ve karşılaşabilecekleri problemlerin çözümüne yardımcı olmak,
 • ECO ülkeleri arasında tohum ticaretini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ortak çeşit listesi oluşturmak,
 • Çiftçi, üretici, yetiştirici, sanayi ve tüketicilere hizmet verirken, adil ve uygun düzenlemelerle tohumun serbest dolaşımını geliştirmek ve hızlandırmak,
 • Üyelerinin, modern teknolojinin kullanımı dahil, özellikle yüksek kaliteli tohumluğun geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı yoluyla dünya gıda güvenliğinin teminine, genetik çeşitliliğe ve sürdürülebilir tarıma olan katkılarının değerinin ve öneminin fark edilirliğini artırmak,
 • Bitki ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohum teknolojisi ve ilgili alanlardan ortaya çıkan tohum, bitki çeşitleri ve ilgili teknolojiler için fikrî/sınaî mülkiyet haklarının oluşturulmasını ve korunmasını iyileştirmek,
 • Üyelerin bilgilendirilmesi için bölgesel pazarlardaki ticari kuralları duyurarak tohum ve bitki çoğaltım materyallerinin pazarlanmasını hızlandırmak. Yeni teknolojilere ilişkin bilgi ve kaynaklara erişimi hızlandırmak,
 • Arabuluculuk, uzlaştırma ve/veya tahkim yoluyla uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak,
 • Ülkesel Tohumcular Birliklerinin oluşturulmasını ve üyelerini teşvik etmek ve desteklemek,
 • ECO ülkelerinde tohumcuların eğitim ve öğrenimini teşvik etmek ve desteklemek,
 • Bölgesel ve uluslararası teşekküller ile temasın sağlanmasını teşvik etmek,
 • Uluslararası standartlara uygun olarak tohumculuk mevzuatının ECO bölgesinde uyumlulaştırılmasını hızlandırmak,
 • Üyeler arasında yatay ve dikey bilgi akışını sağlamak,
 • Üyelerinin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmak.

BÖLÜM 3.

ÜYELİK

Madde 7.        Üyelik ve Üyelik Tipleri

ECOSA üyeliği, ECOSA’nın amaç ve faaliyetlerine katılmak isteyen ve ECOSA Statüsüne uymayı kabul eden tohumculukla ilgili bütün meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere, dernek ve teşekküllere açıktır.

ECOSA üyeliği aşağıdakilerden oluşur:

            1. Tabii Üyeler

            2. İlgili Üyeler

            3. Bağlı Üyeler

            4. Onur Üyeleri

Tabii ve İlgili üyeler Genel Kurul toplantısında oy verme hakkına sahiptir.

Madde 8. Tabii Üyeler

ECOSA’nın Tabii Üyeleri, ECO ülkelerinde faaliyet gösteren bitki ıslahçılarının, tohum üreticilerinin / sanayicilerinin, tohum dağıtıcılarının, tohum yetiştiricilerinin, süs bitkileri üreticilerinin / sanayicilerinin, fide üreticilerinin / sanayicilerinin ve fidan üreticilerinin / sanayicilerinin meslek kuruluşu ve / veya dernekleridir. 

Madde 9. İlgili Üyeler

ECOSA’nın İlgili üyeleri yazılı olarak başvurmaları halinde tohum üreticiliği, bitki ıslahı, tohum dağıtıcılığı, tohum yetiştiriciliği, süs bitkileri üreticiliği, fide üreticiliği ve fidan üreticiliği ile iştigal eden gerçek kişi ve/veya tüzel kişi şirketlerdir. ECOSA’nın Tabii Üyesinin bulunduğu bir ülkede tescilli olan şirketlerin/gerçek kişilerin ECOSA’ya üye olabilmeleri için; o ülkedeki tohum üreticileri, bitki ıslahçıları, tohum dağıtıcıları, tohum yetiştiricileri, süs bitkileri üreticileri ve fidan üreticileri ile ilgili meslek kuruluşlarının üyesi olma şartı aranır.

Madde 10. Bağlı Üyeler

Bağlı Üyeler, yazılı olarak başvurmaları halinde tohumluk endüstrisine ekipman, girdi sunma, tohumluk test ve moleküler laboratuvar hizmetleri sunma,tohumluk veya bitki ıslahı danışmanlık hizmetleri sunma gibi alanlarda faaliyet gösteren tedarikçi şirketlerdir. Bağlı üyeler yıllık aidat ödemekle mükellef değillerdir.

Madde 11. Onur Üyeleri

Onur üyeleri, ECOSA’ya yaptıkları üstün hizmetin takdiri amacıyla Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun kararıyla seçilen gerçek kişilerdir. Onur Üyeleri yıllık aidat ödemekle mükellef değillerdir.

BÖLÜM 4.

ÜYELİĞE KABUL, ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 12. Üyeliğe Kabul

Üyelik başvuruları ECOSA’ya Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılı olarak yapılır. ECOSA Yönetim Kurulu üyelik başvurularını kabul veya ret eder.

Tabii Üyelik başvurularında ilgili meslek kuruluşları / dernekleri kuruluş belgelerini / tüzüklerini ECOSA Sekreterliğine Türkçe ve İngilizce vermek zorundadır.

Madde 13. Üyelerin Yükümlülükleri

ECOSA üyeleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

 • ECOSA Statüsüne, yetkili organlar tarafından alınmış diğer kurallara ve Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarına uymak,
 • Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatlarını ödemek,
 • Tohumculuk ile ilgili etik kurallara saygı göstermek/uymak.

Madde 14.      Üyelikten Çıkma ve Çıkarma

Üyelikten çıkma; üyenin imzalı istifa dilekçesini ECOSA Yönetim Kuruluna göndermesi ile gerçekleşir. Ancak istifa eden üye; istifa ettiği yılın aidatını ödemekle yükümlüdür.

Aşağıdaki haller ise ECOSA üyeliğinden çıkarma nedenleridir:

 • Üye olma şartlarının kaybedilmesi,
 • Üyelik aidatını iki (2) yıl ödememe,
 • ECOSA Tüzüğüne ve yetkili organlar tarafından alınmış diğer kurallara uymama,
 • Üyenin yasadışı tohum faaliyetinde bulunduğu hakkında; ilgili meslek kuruluşunun kararı veya Tarım ve Orman Bakanlığının kararı veya mahkeme kararının mevcut olması,

Üyelikten çıkarma; ilgili üyeden yazılı açıklama istenmesini müteakiben, Yönetim Kurulunun üçte iki (2/3) çoğunluk kararı ile ve gerekçeli olarak alınır. Karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

BÖLÜM 5.

GENEL KURUL

Madde 15.      Yıllık Genel Kurul

ECOSA’nın karar organı Genel Kuruldur.

Tabii ve İlgili Üyeler Genel Kurul toplantılarına; gerçek kişi iseler şahsen, tüzel kişi iseler esas sözleşmelerinde/statülerinde temsil ve ilzam yetkisi verilen gerçek kişi olan yetkili temsilcileri aracılığıyla katılır.

Genel Kurula katılan bütün katılımcılar ve misafirler/gözlemciler müzakerelere iştirak edebilirler, ancak sadece Tabii ve İlgili Üyelerin yetkili temsilcilerinin oy hakkı vardır. Gerçek kişi üye toplantıya şahsen katılır ve oy kullanır. Gerek yetkili temsilci gerek gerçek kişi üye vekâletname ile oy kullanamaz.

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdadır:

 • Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından sunulan yıllık rapor ve Sayman üye tarafından sunulan mali rapor hakkında karar vermek,  Genel Kurulu ilgilendiren bütün konularda karar vermek,
 • Genel Kurulda yapılan teklifler hakkında karar vermek, yıllık üye aidatını, bütçe ve denetim raporunu onaylamak
 • Yönetim Kurulu tarafından alınan üye kabul ve çıkarma kararlarını onaylamak,
 • Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve bu üyelerin yetkileri ile görevlerini belirlemek,
 • Danışma Kurulunun seçimle gelen üyelerini seçmek,
 • Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
 • Madde 45’de belirtilen şartlar altında ECOSA Statüsünü değiştirmek, Statünün uygulanmasının gerekli kıldığı hallerde ayrıntılı uygulama kararları almak,
 • Komisyonlar oluşturmak, kaldırmak veya birleştirmek. Gerekli hallerde özel toplantı kararları almak.

Madde 16.      Olağan Genel Kurulun Toplantı Zamanı, Tarihi ve Yeri

Olağan Genel Kurul toplantısı yılda bir kez Ekim ayında, organ üyelerinin seçildiği toplantılar ise üç (3) yılda bir yapılır. Yönetim Kurulu; toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve toplantı gündemini toplantıdan en az kırk beş (45) gün önce duyurur.

Madde 17.      Olağanüstü Genel Kurul

Yıllık Genel Kurul toplantısına ilave olarak;

a) Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde

b) ECOSA üyelerinin beşte birinin yazılı talebi halinde bir gündeme bağlı olarak Yönetim Kurulunun çağrısı ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabilir.

Madde 18.      Olağanüstü Genel Kurulun Zamanı, Tarihi ve Yeri

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının zamanı, tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan kırk beş (45) gün önce Genel Sekreter tarafından tüm üyelere duyurulur.

Madde 19.      Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Genel Kurul toplantısında oy kullanmaya yetkili üyelerin salt çoğunluğu; toplantı yeter sayısını teşkil eder. Statü değişikliği ve ECOSA’nın feshi için toplantı yeter sayısı Genel Kurulda oy hakkı olan üyelerin üçte ikisidir.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun olmaması durumunda Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantısını tehir eder ve gerekli duyuruları yaparak ikinci toplantıyı kırkbeş (45) gün içinde tekrar düzenler. İkinci toplantı için salt çoğunluk şartı aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.Genel Kurul karar yeter sayısı ; toplantıya katılanların oy çokluğudur.

Ancak statü değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 20.      Genel Kurul Oturum Başkanı ve Divan

Genel Kurul toplantısının açılışından sonra, Divanı oluşturmak ve toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir.

Madde 21.      Genel Kurul Tutanakları

Genel Kurul tutanakları Divan tarafından hazırlanır ve divan tarafından onaylanır.

BÖLÜM 6.

YÖNETİM KURULU

Madde 22.      Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu ECOSA’nın bütün faaliyetlerini yönetir ve ECOSA Statüsünün uygulanmasını sağlar.

Madde 23.      Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı

Yönetim Kurulu 7 (yedi) asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. ECO üyesi ülkeler Yönetim Kurulunda; Tabii ve İlgili üyelerinin toplamının, toplam ECOSA üye sayısına oranına dayalı bir hesaplama çerçevesinde temsil edilirler. ECO ülkelerinden Yönetim Kurulu üye adayı olacaklar genel kurul ilan tarihi ile birlikte genel kurula katılacakların listesi üzerinden belirlenir.

Yönetim Kurulunda bir ECO ülkesini temsil eden üye sayısı 4’ü (dört) geçemez.

Yönetim Kurulu üyeleri;

 1. Gerçek kişi olan Tabii ve İlgili Üyeler ile
 2. Tüzel kişi olan Tabii ve İlgili üyelerin esas sözleşmelerinde / statülerinde temsil ve ilzam yetkisi verilen gerçek kişi yetkili temsilcileri

arasından seçilir. 

Genel Sekreter Yönetim Kurulu üyesi değildir ancak bütün Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Madde 24.      Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, ücretsiz olarak görevlerini yapmak üzere üç (3) yıllık bir süre için seçilir.  Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Danışma Kurulunda da görev yaparlar.

Madde 25. Yönetim Kurulunun Yetkileri

ECOSA için politika geliştirmekten sorumlu olan Yönetim Kurulu aşağıdaki faaliyetleriyürütür:

 • Üyelik başvuruları ve üyelikten çıkarma konusunda karar almak ve bu kararları Genel Kurulunonayına sunmak,
 • ECOSA’nın stratejik planlarını, hedeflerini ve amaçlarını Danışma Kurulunun tavsiyelerini dikkate alarak belirlemek,
 • Genel Kurul toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı için çağrıda bulunmak, toplantıyı düzenlemek,
 • Yıllık raporları ECOSA Genel Kuruluna sunmak,
 • Danışma Kurulu tavsiye kararlarını dikkate alarak Statü değişikliklerini teklif etmek,
 • Danışma Kurulu tavsiye kararlarını dikkate alarak Genel Kurul tarafından onaylanmak üzere yıllık üyelik aidat miktarını teklif etmek,
 • Danışma Kurulundan görüş alarak ECOSA’nın yıllık faaliyetlerini, finansmanını ve bütçesini planlamak,
 • Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, ECOSA’ya ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, ECOSA lehine rehin ipotek veya ayni hakları tesis etmek. Statü amaçlarının gerçeklemesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Diğer ülkesel ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 • ECOSA Statüsüne ve Genel Kurul kararlarına uygun hareket edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
 • İç Yönergeler çıkarmak.

Madde 26.  Yönetim Kurulu Toplantıları

Toplantıların yeri ve zamanına Yönetim Kurulu Başkanı karar verir. Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az iki kez yapılır. ECOSA Başkanının gerekli görmesi halinde Yönetim Kurulu ikiden fazla da toplantı yapabilir.

Yönetim Kurulu için toplantı yeter sayısı; Yönetim Kurulunun yedi (7) üyesinden en az dört (4) üyesinin hazır bulunmasıdır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınır.

Genel Sekreter toplantı sonunda imzalanacak tutanakları hazırlar ve toplantı tutanakları ECOSA merkezinde muhafaza edilir.

Madde 27.      Yönetim Kurulu Toplantılarının Duyurulması

Mutat Yönetim Kurulu toplantılarının zaman, tarih, yer ve gündemi toplantıdan en az otuz (30) gün önce Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir.

Olağanüstü durumlarda, gerekçe göstermek suretiyle toplantıların çevrimiçi yapılmasına ve / veya daha kısa bildirim süresi uygulanmasına karar verilebilir.

Madde 28.      Başkanın Seçimi ve Görevleri

Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Genel Kurul tarihinden itibaren üç (3) yıllık süre için görev yapar.

Başkanın görevleri:

 • ECOSA Genel Sekreterinin faaliyetlerini yönlendirmek,
 • Yönetim Kurulu ve  Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
 • Genel Sekreterle işbirliği halinde ECOSA politikalarını uygulamak,
 • ECOSA yararına imzalanacak protokol / sözleşme müzakerelerinde ECOSA’yı temsil etmek,
 • Uluslararası toplantılarda ECOSA’yı temsil etmek.

Madde 29.      Başkan Vekilinin Seçimi ve Görevleri

Başkan vekili Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve Genel Kurul tarihinden itibaren üç (3) yıl görev yapar.

Başkanın yokluğunda Başkan vekili geçici olarak başkanlık yapar.

Madde 30.      Saymanın Seçimi ve Görevleri

Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan itibaren üç (3) yıllık süre için Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Sayman Üye seçer.

Sayman Üye, ECOSA’nın mâli durumunu izler, yıllık bütçeyi hazırlar ve Genel Kurula mâli raporu sunar.

BÖLÜM 7.

DANIŞMA KURULU

Madde 31.      Danışma Kurulunun Üyeleri, Seçimi ve Üyelik Süresi

Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyelerine ilave olarak her ECO üyesi ülkeden en fazla iki (2) temsilci bulunmak suretiyle en fazla yirmi yedi (27) kişiden oluşur. Özel sektör bulunmayan ülkelerde danışma kurulunda devlet temsilciliği birden fazla olamaz. Temsilci bulundurmayan ülke olması durumunda onlardan boş kalan üyelik/üyelikler diğer ülke temsilcileri tarafından doldurulamaz.

Ülke temsilcilerinden birisi; ülkenin Tarım Bakanlığından yazılı olarak ismi bildirilen kişidir. Tarım Bakanlığı temsilcileri tohumculuk ile ilgili üst seviyede bir yetkili olmalıdır. Ülkeler, Tarım Bakanlıkları temsilcilerini istedikleri zaman değiştirebilirler. Tarım Bakanlığının resmî yazılı bilgilendirmesinin olmadığı hallerde; Danışma Kurulu toplantılarına o ülke adına kimse kabul edilmez.

Danışma Kurulu tavsiye edici bir organdır.

Madde 32.      Danışma Kurulunun Yetkileri

Danışma Kurulu Yönetim Kuruluna, aşağıdaki konularda tavsiye niteliğinde görüş bildirir:

 • ECOSA’nın stratejik plânlarını, hedeflerini ve amaçlarını belirleme,
 • ECOSA’nın Statü maddelerinde değişiklik
 • Yıllık üyelik aidatlarını teklif etme ve aidat ile ilgili Yönetim Kuruluna gerekli diğer önerilerde bulunma,
 • ECOSA’nın yıllık faaliyetlerinin belirlenmesi, finansman ve bütçesi konusunda önerilerde bulunma.

Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir ve bağlayıcı değildir.

Madde 33.      Danışma Kurulu Toplantıları

Danışma Kurulu toplantıları, yılda en az bir (1) kez yapılır ve ECOSA’nın Başkanı tarafından yönetilir.

Bir sonraki toplantının tarihi, yeri, gündemi ve zamanı Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Her bir toplantı farklı bir ECO ülkesinde yapılır.  ECOSA finansal açıdan kendine yeterli hale gelinceye kadar, ev sahibi ülke; konuk üyelerin, yol giderleri hariç olmak üzere konaklama ve diğer giderlerini karşılar. Tarım Bakanlığı temsilcilerinin yol giderleri ilgili Bakanlık tarafından karşılanır. Özel şirket temsilcilerinin yol giderleri ise kendi ülkelerinin tohumculuk meslek kuruluşu tarafından ya da kendi tohumculuk şirketi bütçelerinden karşılanır.

Danışma Kurulunun toplantı yeter sayısı; üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.  Danışma Kurulu kararları ise; toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda Başkanın oyu belirleyici olur. Danışma Kurulunun toplantıya katılmayan üyesinin, oylamaya katılma hakkı yoktur.

ECOSA Genel Sekreteri; toplantının sonunda toplantı tutanağını hazırlar. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve ECOSA Merkezinde muhafaza edilir. Toplantı tutanakları toplantıya katılmayan üyelere sadece bilgilendirme amacı ile gönderilir.

Madde 34.      Danışma Kurulu Toplantısının Duyurusu

Olağan Danışma Kurulu toplantısının tarihi, saati, gündemi ve yeri yazılı olarak toplantıdan en az kırkbeş (45) gün önce Danışma Kurulu üyelerine bildirilir.

Olağanüstü durumlarda, gerekçe göstermek suretiyle toplantıların çevrimiçi yapılmasına ve / veya daha kısa bildirim süresi uygulanmasına karar verilebilir.

BÖLÜM 8.

DENETİM KURULU VE DENETÇİLER

Madde 35.      Denetçilerin Seçimi ve Görevleri

Denetim Kurulunda görev yapmak ve ECOSA’nın bütün finansal faaliyetlerini denetlemek için ECOSA Genel Kurulunda üç (3) asıl ve üç (3) yedek denetçi seçilir. Denetleme Kurulu yılda en az bir (1) kez, Genel Kuruldan önce toplanır. Denetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.

Denetim Kurulu üyeleri, üç (3) yıl görev yapar ve tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Sekreterin kendileri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları Denetim Kurulu üyesi olamaz.

Denetim Kurulu, ECOSA’nın tüm faaliyetlerinin denetimini yapar ve yıllık raporunu Genel Kurula sunar.

BÖLÜM 9.

GENEL SEKRETER

Madde 36.      Genel Sekreter

Genel Sekreter belirli bir süre için, sözleşme ile Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Birlik Genel Sekreterliği pozisyonu geçici olarak Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararıyla gerekli durumlarda ECOSA Başkanının sorumluluğuna verilebilir.

Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

 • ECOSA Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasını ve imzalanmasını sağlamak,
 • ECOSA’nın günlük idaresinden sorumlu olmak,
 • ECOSA Yönetim Kurulu ile ECOSA üyeleri arasında düzenli iletişimi sağlamak,
 • Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonunu yönetmek ve Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Danışma Kurulu toplantılarının her birinde tutanakların ve resmî raporların oluşturulmasına yardımcı olmak,
 • ECOSA’nın bütün üyelerinin kayıtlarını tutmak,
 • Yönetim Kurulunun talimatlarına uygun olarak toplantılara çağrı yapmak,
 • ECOSA’nın çalışma programına göre konferanslar, sempozyumlar, eğitim programları ve diğer faaliyetleri organize etmek,
 • Bölgedeki tohumculuk materyallerine ilişkin faaliyetler hakkında yayınlar hazırlamak,
 • Yönetim Kurulu tarafından öngörülen diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile ortak faaliyet programları için öneriler geliştirmek,
 • Yönetim Kurulunun yönetiminde ECOSA’nın mali işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından belirlenecek diğer görevleri yerine getirmek.

BÖLÜM 10.

KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Madde 37.      Komisyonlar ve Çalışma Grupları

Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayıyla ECOSA’nın misyon ve amacını gözeterek uzmanlardan müteşekkil komisyonlar veya çalışma grupları tesis edilir.

Komisyon ve çalışma gruplarının kararları üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Komisyon ve çalışma gruplarına misafir katılımcılar davet edilebilir. Komisyon ve çalışma grupları kendi içinden bir başkan seçer. Başkan, toplantı tutanaklarının yazılmasından ve faaliyetlerin raporlanmasından sorumludur. Kararlar üyelere Genel Sekreterlik tarafından duyurulur.

BÖLÜM 11.

MÂLİ HÜKÜMLER

Madde 38.      Mali Yıl

ECOSA’nın mali yılı 01 Ocak- 31 Aralık arasındaki dönemi kapsar.

Madde 39.      Gelir Kaynakları

ECOSA’nın gelirleri aşağıdakilerden oluşur, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 • Üye giriş ve yıllık aidatları,
 • Üyeler, devlet kurumları, uluslararası teşekküller, gerçek ve tüzel kişiler, vakıflar ve kamusal nitelikli olmayan kuruluşlardan bağışlar,
 • Konferanslar, sempozyumlar, eğitim programları ve benzer diğer faaliyetlerden alınan ücretler,
 • Yapılan bağışlar,
 • ECOSA’ya ait yatırım ve mallardan gelen faiz ve diğer gelirler.

Madde 40. Üyelik Ücreti ve Yıllık Aidatı

Her yeni üye, üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat öder. Giriş ücreti ve yıllık aidatın miktarı ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde 41. Banka Hesabı

ECOSA faaliyetlerinden elde edilen bütün gelirler ECOSA’nın amaçlarını desteklemek için kullanılır ve ECOSA’nın yararına bir banka hesabına yatırılır.

Madde 42. Çekler ve Ödeme Emirleri

ECOSA ile ilgili bütün çekler, ödeme emirleri, kredi / borç talepleri ve diğer ödeme şekilleri Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından imzalanır.

Madde 43.      Üyelere, Personele ve Yöneticilere Ödemeler

Üyelere, personele ve yöneticilere yapılacak ödemeler Yönetim Kurulu kararlarına uygun şekilde yapılır.

Madde 44.      Sorumsuzluk

Suç teşkil edenler hariç olmak üzere; üyelerin, personelin ve yöneticilerin hiç birisi ECOSA tarafından yapılan borçlanma ve diğer mali yükümlülüklerden, şahsi olarak sorumlu tutulmaz.

BÖLÜM 12.

MUHTELİF HÜKÜMLER

Madde 45.      Değişiklikler

ECOSA’nın Statüsü aşağıdaki hükümler çerçevesinde değiştirilebilir:

 • Değişiklik teklifleri, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu, değişiklik teklifini yazılı olarak Genel Kurul Toplantısından otuz (30) gün önce tüm Genel Kurul üyelerine gönderir. Değişiklik önerisi, Genel Kurulun üçte ikisi (2/3) tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Değişiklikler ilgili resmî kuruluşlara 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkındaki Kanun ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun olarak bildirilir.
 • Oy hakkı olan herhangi bir üye Genel Kurul toplantısından on dört (14) gün önce yazılı değişiklik teklifi verme hakkına sahiptir. Bu değişiklik önerisi de, Genel Kurulun üçte ikisi (2/3) tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Madde 46.      Fesih

ECOSA’nın açıkça belirtilmiş bir tarihte fesih edilmesini öngören bir başvurunun Genel Kurulun üçte ikisi (2/3) tarafından onaylanması halinde ECOSA fesih edilir. Genel Kurulun fesih kararı ECO Genel Sekreterliğine bildirilir.

ECOSA’nın fesih ve tasfiyesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medenî Kanunu ve Türkiye Cumhuriyetinin diğer kanunlarının hükümleri çerçevesinde yapılır.

Madde 47.      Fesihte Sorumlulukların Yerine Getirilmesi

ECOSA’nın fesih edilmesi durumunda fesihle ilgili iş ve işlemlerden son Yönetim Kurulu tasfiye kurulu olarak sorumludur. Yönetim Kurulu;

 • Tüm mali yükümlülüklerini ECOSA’nın kendi mal varlığından öder,
 • Borçlar dağıtıldıktan sonra kalan paraları, Yönetim Kurulu tarafından işlem yapılıncaya kadar güvenli bir hesaba yatırır.

Tasfiye konusunda Türkiye Cumhuriyetinin 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye Kurulu olarak hareket eden Yönetim Kurulu Tüm tasfiye işlemlerini ve sonucunu ECO Genel Sekreterliğine bildirir.

THE REGULATION OF THE SEED ASSOCIATION FOR THEECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECOSA)

CHAPTER 1. GENERAL PROVISIONS

Article 1.  Name and Registration

The Seed Association for the Economic Cooperation Organization shall be referred in its acronym as “ECOSA” hereinafter in that Regulation.

ECOSA is a non-governmental, non-political and non-profit organisation and was set by complying with the requirements of Turkish Law N° 3335 for the Establishment of Bodies in the Nature of International Organisation. 

Article 2. Location of Headquarter

The head office of ECOSA is located in Ankara/Türkiye.

ECOSA has no branches.

Article 3. Official Language

The official language to be used by ECOSA in its correspondence with the official institutions of the Republic of  Türkiye and in legal proceedings as per Article 31 of the Law on Associations No. 5253 is Turkish.

The languages that ECOSA used in its international meetings and correspondence are Turkish and English.

Article 4. Duration

ECOSA shall be of unlimited duration.

CHAPTER 2. MISSION AND OBJECTIVES

Article 5. Mission and Scope

ECOSA has the mission to promote and develop seed industry in its member’s countries.

The aims of ECOSA are to:

(a)       Encourage ECO countries for free seed trade

(b)       Facilitate the seed activities

(c)        Mobilize and represent the seed industry at the national, regional and international level

(d)       Inform its members

(e)        Promote, on behalf of its members, the interests and the image of the seed industry

(f)        Provide forum for cooperation and informational exchange among national seed unions / associations, seed companies.

The seed industry comprises; seed producers, plant breeders, seed distributors, seed growers, ornamental plant producers, sapling producers and seedling growers.  

Article 6. Objectives

ECOSA is a non-governmental, non profit organization, with the following objectives:

(a)        Represent the interests of its members at regional and international level

(b)       Improve relationships between its members and to contribute solving problems which they might confront

(c)        Create a common variety list to speed up and facilitate seed trade between ECO countries

(d)       Develop and facilitate the free movement of seed with fair and reasonable regulations whilst serving farmers, producers, growers, industry and consumers

(e)        Increase recognition of the importance and value of its members’ major contribution to world food security, genetic diversity and sustainable agriculture, in particular by the development, production and the use of high quality seed, and also by the use of modern technology

(f)        To improve the establishment and protection of intellectual property rights for seeds, plant varieties and related technologies arising from plant breeding, plant biotechnology, seed technology and related fields

(g)       Facilitate the marketing of planting seeds and other reproductive plant material by announcing rules for trading in the regional markets. To accelerate access to information and resources on new technologies

(h)       Provide for the settlement of disputes through mediation, conciliation and/or arbitration

(i)        Encourage and support the development of national seed associations and their members

(j)        Encourage and support the education and training of seeds traders throughout ECO countries

(k)       Encourage the establishment of contacts with the regional and  international organizations

(l)        Facilitate the harmonization of the regulatory procedures with international standards

(m)      Provide horizontal and vertical information flow between members

(n)       Provide information to its members to facilitate their access to available financial resources

CHAPTER 3. MEMBERSHIP

Article 7. Membership Eligibility and Membership Types

Membership in ECOSA shall be open to all seed associations, companies and organizations which have an interest in the objectives and activities of ECOSA and agree to adhere to the Articles of Association.

ECOSA shall be composed of:

1.         Ordinary members,

2.         Associate members,

3.         Affiliate members,

4.         Honorary members.

Ordinary and Associate members have the right to vote in the General Assembly.

Article 8. Ordinary Members

Ordinary members of ECOSA shall be national seed organizations and/or associations of plant breeders, seed producers/industrialists, seed distributors, seed growers, ornamental plants producers/industrialists, seedling producers/industrialists and sapling producers/industrialists.

Article 9. Associate Members

Associate members of ECOSA shall be individuals and/or companies involved in seed production/trading, plant breeding, seed distribution, seed processing, sapling and ornamentals.

In order to be a member of ECOSA for companies/real persons registered in a country where ECOSA has ordinary members, it is required to be a member of related professional organizations of the seed producers, plant breeders, seed distributors, seed growers, ornamental plants producers and sapling producers in that country.

Article 10. Affiliate members

Affiliate members shall be provider companies involved in the seed industry, which may include, but are not limited to, companies providing equipment, inputs or services, seed testing and molecular laboratories, and seed or plant breeding industry advisory services.

Affiliate members are not liable to pay annual dues.

Article 11. Honorary Members

Honorary members shall be physical persons elected by the Board of Directors on proposal of the President in recognition of outstanding services rendered to ECOSA.

Honorary members are not liable to pay annual dues.

CHAPTER 4. ADMISSIONS, DISMISSALS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS

Article 12. Admissions

Requests for membership in ECOSA shall be directed to ECOSA in English and Turkish in writing.

The Board of Directors of ECOSA shall accept or reject membership applications.

In membership applications for Ordinary Membership, the relevant professional organizations/associations must submit their founding regulations/statutes to the ECOSA Secretariat in Turkish and English.

Article 13. Obligations of Members

Members of ECOSA are obliged to:

(a)        accept the Articles of Association, its rules and any decisions of    General           Assembly and the Board of Directors

(b)       pay membership fees as determined by the General Assembly

(c)        respect the ethical rules for seed business

Article 14. Withdrawal and Dismissals from Membership

Withdrawal of membership takes place when the member sends the signed resignation petition to the ECOSA Board of Directors. Nevertheless full membership fees shall be due for the year of resignation;

The followings are the dismissal reasons from ECOSA membership;

(a)        when a member ceases to fulfil the requirements for membership

(b)       for reasons of non-payment of the membership fee for two (2) years

(c)        failure to comply with ECOSA statute and other rules adopted by authorized       bodies

(d)       Members who involve illegal seed practises. And this involvement is verified by             a decision of national seed association or of Ministry of Agriculture or a decision          rendered by courts

Following the member concerned has been called upon to give an oral/written defence, dismissal from the membership decision must be approved by no less than two-thirds (2/3) of the Board of Directors. The decision is notified to the person concerned in writing.

CHAPTER 5. GENERAL ASSEMBLY

Article 15. Annual General Assembly

The decision making body of ECOSA is the General Assembly.

Ordinary and Associate Members participates to the General Assembly meetings through their authorized representatives, who are natural persons given the authority to represent and bound them in accordance with  their founding regulations/statutes.

All the other participants and guests/observers attending the General Assembly meetings may participate in the discussion, but only Ordinary and Associate members shall entitled to vote by their designated representatives.

A real person member attends the meeting personally and votes. Neither the authorized representative nor the real person member can vote by proxy.

The General Assembly is charged with the following specific tasks of:

(a) making decisions on the annual report presented by the President on behalf of the      Board of Directors, on the financial report presented by the Treasurer, and also      rendering decisions on all General Assembly agenda items

(b) approving the minutes of the previous General Assembly, the annual membership      base fee, the budget and the audit reports

(c) ratifying decisions on the admission and dismissal of members made by the Board    of Directors

(d) electing the members of the Board of Directors and determining their powers and      duties

(e) electing Advisory Committee members

(f) electing the Auditors

(g) modifying the Articles of Association under the terms and conditions provided for     in Article 45

(h) to form, cancel, or combine Committees to render decisions where it is required to    held special meetings.

Article 16. Time, Date and Location of the Annual Meetings of the General Assembly

The Ordinary General Assembly meeting is held once a year in the month of October, and the meetings where Board members   elected, take place in every three years. the Board of Directors determine and announce the time, date, location and the agenda of the meeting at least forty five (45) days prior to the meetings.

Article 17.  Extraordinary Meeting of the General Assembly

In addition to the annual General Assembly meeting, an Extraordinary General Assembly meeting based on an agenda and upon the invitation of the Board of Directors may be held upon:

(a)        In cases deemed necessary by the Board of Directors, or by the Board of Auditors,

(b)       Upon the written request of one-fifth of the ECOSA members

Article 18. Time, Date and Location of the Extraordinary Meeting of the General Assembly

Members shall be notified by the Secretary General as to the time, date, location and agenda of an Extraordinary General Assembly meeting at least fortyfive (45) days prior to the meeting.

Article 19. Meeting and Decision Quorum

The presence of a majority of members who are authorized to vote constitutes meeting quorum for a General Assembly meeting. The meeting quorum for the change of Status and the dissolution of ECOSA is two-thirds of the members who have the right to vote in the General Assembly.

In case of insufficient quorum, the Board of Directors shall postpone the General Assembly meeting and reconvene the meeting within fortyfive (45) days without quorum conditions. However, the number of members attending this meeting cannot be less than twice the number of members of the Board of Directors and  Auditors.

General Assembly decision quorum is the majority of votes attending the meeting.

Article 20. Chairperson of the General Assembly and the Meeting Board

After the opening of the General Assembly meeting, a chairman, a sufficient number of vice-chairmen and a secretary are elected to form the General Assembly Meeting Board to manage the meeting.

Article 21. Minutes of the General Assembly

The draft minutes of the General Assembly meeting shall be prepared and approved by the General Assembly Meeting Board.

CHAPTER 6. BOARD OF DIRECTORS

Article 22. Board of Directors

The Board of Directors shall manage and supervise all activities of ECOSA and enforce the ECOSA Regulation.

Article 23. Number of Members of the Board of Directors

The board of directors consist of seven (7) elected principal and same number of substitute members. Countries will be represented in the Board throughout by ordinary and associate members according to the calculation based on the ratio of the total number of members of a given country, to the total ECOSA members. Candidates for board members from ECO countries are determined on the list of those who will attend the General Assembly with the announcement of the General Assembly.

The number of members on the Board of a Country cannot exceed four (4).

The Members of Board of Directors are selected among the  authorised representatives of Ordinary and Associate Members, who are natural persons given the authority to represent and bound them in accordance with their founding regulations/statutes.

Secretary General is not member of the Board of Directors but participate to the all meetings of the Board without voting rights.

Article 24. Elections of Members of the Board of Directors

Members of the Board of Directors shall be elected by the General Assembly to execute their duties for a period of three years without remuneration, and also serve in the Advisory Board.

Article 25. Powers of the Board of Directors

The Board of Directors shall be primarily responsible for policy development for ECOSA and carry out the following activities :

(a)        considers applications for and dismissal from membership and get approval from            the General Assembly about  admissions and dismissals of members

(b)       determine the strategic plans, goals and objectives of ECOSA by considering the recommendations of the  Advisory Board

(c)        prepare the agenda of the General Assembly meeting, call for the meeting,           organize the meeting

(d)       reports to the General Assembly of ECOSA on an annual basis

(e)        proposes amendments to the Regulation of ECOSA as proposed by Advisory       Board

(f)        proposes the annual membership fees, with recommendation of Advisory Board,             to be approved by the General Assembly

(g)       plans the annual activities, finances and budget of ECOSA by getting advisory    opinions from Advisory Board

(h)       Purchase immovable properties, sell movable and immovable properties belonging to ECOSA, construct buildings or facilities, make leasing agreements, establish pledges, mortgages or real rights in favor of ECOSA      with     the authorization given by the General Assembly. Establish and operate economic, commercial and industrial enterprises in order to provide the income it needs for the realization of its status purpose

(i)        cooperates with other national and international organizations;

(j)        ensures compliance with the Regulation of ECOSA and also with the decisions   taken by the General Assembly,

(k)       adopt Internal Regulations.

Article 26. Meetings of the Board of Directors

The location and time of the meetings shall be determined by the President of  the Board of Directors. Meetings of the Board of Directors shall be convened at least twice in a year. Where the President of ECOSA deems it necessary, the Board of Directors may hold more than two meetings.

The quorum of the meeting must be at least four (4) of seven (7) of the Board members. Decisions of the Board of Directors shall be taken by a majority of vote of the participant members. In case of deadlock, the President shall have a casting vote.

The Secretary General shall prepare minutes of the meetings to be signed at the end of each meeting. The minutes are kept on record at the headquarters of ECOSA.

Article 27. Announcement of Meetings of the Board of Directors

The time, date and agenda of regular board meetings shall be announced in writing to members of the Board of Directors no less than thirty (30) days prior to the meeting.

In extraordinary circumstances, it can be decided to hold the online virtual meetings and / or to apply a shorter notification period by rendering a  justification.

Article 28. Election and Duties of the President

The President is elected by the members of the Board of Directors and shall serve for a term of three (3) years from the date of the General Assembly meeting. The President shall:

(a)        supervise the activities of the Secretary General of ECOSA

(b)       chair the meetings of the Board of Directors, Advisory Board and the General     Assembly

(c)        implement the policies of ECOSA in cooperation with the Secretary General

(d)       represent and negotiate protocols/contracts for the interest of ECOSA

(e)        represent ECOSA at international meetings

Article 29.      Election and Duties of the Vice-President

The Vice-President is elected by the members of the Board of Directors and shall serve for a term of three (3) years from the date of the General Assembly meeting.

In case of absence of the President, the Vice-President shall serve as President ad interim.

Article 30. Election and Duties of the Treasurer

The Treasurer shall be elected by the members of the Board of Directors and shall serve for a term of three (3) years from the date of the General Assembly meeting.

The Treasurer shall oversee the finances of ECOSA and shall present the annual budget and financial report of ECOSA to the General Assembly.

CHAPTER 7. ADVISORY BOARD

Article. 31. Election and Duration of Advisory Board Members

The Advisory Board consists of maximum twenty seven (27) members including members of Board of Directors, and two (2) members from each country.

In countries where there is no private sector, there cannot be more than one state representation in the advisory board. Where no country representative exists those seats shall not be replaced by any other country representatives.

One of the country representatives is the person whose name is notified in writing from the Ministry of Agriculture of the country. The representative of the Ministry should be a high level official in charge of seed issues.  Ministry of Agriculture of any given country may replace their representative at any time. However, without a written notification send by the Ministry, nobody is accepted to Advisory Board meetings on behalf of that very meeting.

The Advisory Board is a consultative body.

Article. 32. Powers of the Advisory Board

The Advisory Board acts primarily for advising to the Board of Directors on the following issues: 

(a) Determination of the strategic plans, goals and objectives of ECOSA

(b)       Amendments to the Articles of Association,

(c)        The annual membership fees and any other required matters relevant for the Board of Directors,

(d)       Planning annual activities, finances and budget of ECOSA.

The decisions of the Advisory Board are advisory in nature and not binding.

Article. 33. Meetings of Advisory Board

Meetings of the Board of Directors shall be convened at least once a year and presided by the President of ECOSA. 

The location, agenda, time and date of the next meeting shall be determined by the Advisory Board. Every meeting is held in a different ECO country. Host country finance the lodging and other costs except travel expenses until ECOSA becomes self-sufficient financially. Air tickets and other travel expenses of Ministry of Agriculture representatives are provided by their own Ministries. For private company representatives, these costs are covered either by their national associations or by their seed companies.

The meeting quorum of the Advisory Board is more than half of the Board members. Decisions of the Advisory Board shall be taken by majority vote of the attendee members. In case of deadlock, the President shall have a casting vote. A member of the Advisory Board who cannot attend a meeting for any reason has no voting right.

The Secretary General of ECOSA shall prepare minutes of the meetings. Those minutes are signed at the end of each meeting by the members present in the meeting and kept at the headquarters of ECOSA. The minutes of meetings are sent to absent members just for their information.

Article 34. Announcement of Meetings of the Advisory Board

The time, date, agenda and the venue of the regular board meetings shall be announced in writing to members of the Advisory Board no less than fourty five (45) days prior to the meeting.

In extraordinary circumstances, it can be decided to hold the online virtual meetings and / or to apply a shorter notification period by showing justification.

CHAPTER 8. THE BOARD OF AUDITORS

Article 35. Election and Duties of Auditors

Three (3) principle and three (3) alternate auditors are elected at the ECOSA General Assembly to serve in the Board of Auditors and to supervise all of the financial activities of ECOSA.

The Board of Auditors meets at least once a year before the General Assembly. The members of the board elect a chairman among themselves.

The Auditors shall serve for a term of three (3) years and may be re-elected. The members of the Board of Directors and the Secretary General themselves and their relatives up to second degree by blood or affinity cannot be members of the Board of Auditors.

The Board of Auditors oversees all ECOSA’s activities and present an annual report on its findings to the General Assembly.

CHAPTER 9. THE SECRETARY GENERAL

Article 36. Secretary General

The Secretary General is appointed by the Board of Directors for a period of time to be determined by a contract.

The position of the Secretary General of ECOSA ad interim may be entrusted to the President of ECOSA in necessary cases upon a decision of the General Assembly or the Board of Directors.

The task of Secretary General is to:

(a)        keep the signed minutes of the Board of Directors

(b)       be responsible for the daily management of ECOSA

(c)        carry out regular communications between the Board of Directors and members of ECOSA

(d)       take active role for the organization of the meetings of the Board of Directors, General Assembly, Board of Advisers, and also assist in the preparation of the minutes and the official reports of  each of these meetings

(e)        keep and maintain a record for all registered members of ECOSA

(f)        convene meetings in compliance with the instructions of the Board of Directors

(g)       organize conferences, symposiums, training programs and other events according to the work program of ECOSA

(h)       prepare publications on activities related to seeds and seedling materials in the region;

(i)        develop proposals for joint action programs with other international and regional organizations to be considered by the Board of Directors

(j)        bear responsibility for the financial management of ECOSA under the supervision of the Board of Directors

(k)       execute other functions to be determined by the Board of Directors or by the General Assembly

CHAPTER 10. COMMISIONS AND WORKING GROUPS

Article 37. Comissions and Working Groups

With the proposal of the board of directors and the approval of the general assembly, commissions or working groups consisting of experts are established by observing the mission and purpose of ECOSA. Decisions of commissions and working groups are taken by the absolute majority of their members. Guest participants can be invited to commissions and working groups.  Commissions and working groups elect a chairman among themselves. The chairman is responsible for writing the meeting minutes and reporting the activities. The decision is announced to the members by the General Secretariat.

CHAPTER 11. FINANCIAL PROVISIONS

Article 38. Financial Year

The financial year of ECOSA is between the first (1) of January – the thirty-first of (31) December.

Article 39. Source of Income

Sources of income for ECOSA shall comprise but shall not be limited to the following:

(a)        admission and annual membership fees

(b)       donations from members, government institutions, international organizations;    real persons, foundations and non-governmental organizations

(c)        conferences, symposiums, training programmes and special event incomes and

(d)       accepting donations,

(e)        interests and income from the assets and investments belonging to ECOSA

Article 40. Membership Fees

Every new member shall pay a membership admission fee and yearly fee. The amount and means of payment of the admission fee and yearly fee shall be determined by the General Assembly.

Article 41. Bank Account

All income generated from Association activities shall be used to promote the objectives of ECOSA and shall be deposited in a bank account for the benefit of ECOSA.

Article 42. Cheques and Payment Orders

All cheques, payment orders, loans and other forms of payment in respect of ECOSA shall be signed by the individuals or entities to whom such authority is assigned in writing by the Board of Directors.

Article 43. Payments to Members, Staff and Directors

Payments to members, staff and directors are made in accordance with the decisions of the Board of Directors.

Article 44. Non-liability

Except for those who constitute a crime; none of the members, staff and directors shall be held personally liable for borrowing and other financial obligations incurred by ECOSA.

CHAPTER 12. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 45       Amendments

The provisions of the ECOSA Regulation may be amended, revised or changed under the following conditions:

            (a) An amendment may be proposed by the Board of Directors. The Board of       Directors shall submit the amendment in writing to the General Assembly thirty (30)       days prior to the General Assembly meeting. The amendment proposal enters into            force after being approved by two-thirds (2/3) of the General Assembly. And relevant         public bodies are informed about the amendments in accordance with the provisions of   the Turkish Law N° 3335 for the Establishment of Bodies in the Nature of           International Organisation, and of the Turkish Law N° 5253 for the Associations.

(b)       Any voting member has the right to propose a written amendment fourteen (14) days before the General Assembly meeting. This amendment proposal comes into force after being approved by two-thirds (2/3) of the General Assembly.

Article 46. Dissolution

ECOSA shall be dissolved where an application to dissolve ECOSA with a clearly specified date of dissolution is approved by the two-thirds (2/3) of the General Assembly.

The dissolution decision of the General Assembly is notified to the ECO General Secretariat.

Dissolution and liquidation of ECOSA shall be carried out in accordance with the provisions of Turkish Law N° 5253 for the Associations and of Turkish Civil Code and other relevant legislation of Turkey.

Article 47. Fulfillment of Responsibilities Upon Dissolution

In case of dissolution of ECOSA, the last Board of Directors acts as the liquidation board in charge of the works and transactions of dissolution.

The Board of Directors shall:

(a)        pay all the financial obligations of ECOSA from its own assets

(b)       deposit the remaining money into a secure account following the payment of debts, till a new transaction of the Board of Directors.

The liquidation of ECOSA shall be carried out in accordance with the provisions of Turkish Law N° 5253 for the Associations and other relevant legislation of Turkey.

Acting as the liquidation board, the Board of Directors notifies the General Secretariat of the ECO of all liquidation proceedings and the outcome.